Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Öne Çıkan Aramalar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Fenercell

GİZLİLİK POLİTİKASI

Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Fenerbahçe”) tarafından hangi kapsamda korunacağı işbu gizlilik politikası metni (“GizlilikPolitikası”) ile açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
 • Fenerbahçe menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Fenerbahçe’ye sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • Fenerbahçe tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

*Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:

 • Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
 • Fenerbahçe Futbol A.Ş.
 • Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
 • Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
 • Fenerbahçe Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
 • Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
 • Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
 • Aktif Gençlik Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
 • Fenerbahçe Üniversitesi

III. KVKK uyarınca Fenerbahçe’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Fenerbahçe, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Fenerbahçe’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fenerbahçe’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IV. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Fenerbahçe olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

V. Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl Önlemler Alıyoruz?

Fenerbahçe, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin korunmasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Fenerbahçe, veri sahibi olan üyelerimiz hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

VI. Çerez ve Çerez Politikası Nedir?

Fenerbahçe, fenerbahce.org’dan (“Site”) verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?
Site, kullanıcılara ve üyelerimize ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunarak; kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olmak ve fenerbahce.org deneyimini daha kaliteli hale getirmektedir. Çerezler, üyelerimizi tanımamıza yardımcı olmakta ve üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Siteyi üyelerimiz için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?
Siteye hangi web sitesinden gelindiği ve Siteden sonra hangi web sitesinin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam bannerlarına tepkileri, Üyenin Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, Site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Çerez Kullanımı Engellenebilir Mi?
Üyelerin tarayıcıları aracılığıyla çerezleri engellemeleri mümkündür, ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Sitedeki bazı özellikler kullanılamayabilir.

VII. Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapabilir Miyiz?

Fenerbahçe, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.

ONLINE BAŞVURU
HEMEN BAŞVUR