Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Öne Çıkan Aramalar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Fenercell

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

FENERCELL.COM AYDINLATMA METNİ

Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Fenerbahçe”), www.fenercell.com alan adlı internet sitesine üyeliğiniz veya Fenercell e-mağazadan alışveriş yaptığınız esnada çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda Fenerbahçe, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

Unvan: Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Adres: Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL
İnternet sitesi: www.fenercell.com
Tel / Fax: 0 216 542 1907
MERSİS:

2. İşleme Amaçları

www.fenercell.com’a üye olurken veya Fenercell e-mağazadan alışveriş yaparken vermiş olduğunuz  kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi ve Fenerbahçe lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerbahçe ve/veya İştirakleri’nin etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerbahçe ve/veya İştirakleri’nin hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Fenerbahçe ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerbahçe ve/veya İştirakler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve organizasyonlarda görüntünüzün ve/veya ses kaydınızın alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün ve/veya ses kaydınınız veya kendinizin sağlamış olduğu görsel, video ve/veya ses kaydının, FBTV, Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe ve İştirakleri’nin web siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlanabilmesi ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılması

amaçlarıyla işlenebilecektir.

İştirakler

 • Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
 • Fenerbahçe Futbol A.Ş.
 • Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
 • Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
 • Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Aktif Gençlik Sportif Yatırım ve Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda,

 • etkin iletişim kurulması, talebinizin karşılanması ve yukarıda belirtilen bildirimlerin yapılması ve istatistik çalışmaları amacıyla Fenerbahçe’nin ilgili birimlerine ve Fenerbahçe İştiraklerine,
 • gerektiğinde ilgili resmi kurumlara ve adli mercilere ve
 • www.fenercell.com alan adlı internet sitesi ve yazılımları için Fenerbahçe’nin anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara

aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlar ve sebepler ile işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz çeşitli etkinliklerde, www.fenercell.com alan adlı internet sitemize üye olurken veya Fenercell e-mağazadan alışveriş yaparken elektronik ortamda yazılı olarak veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde KVKK Başvuru Formu linkinde yer alan form aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL adresine gelerek,
 • Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya
 • Şirket’in halklailiskiler@fenerbahce.org kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek;
 • Şirket’in halklailiskiler@fenerbahce.org alan adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak.

Fenerbahçe, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman halklailiskiler@fenerbahce.org adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL adresine gelerek bildirebilirsiniz.

 

Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Fenerbahçe”) tarafından hangi kapsamda korunacağı işbu gizlilik politikası metni (“GizlilikPolitikası”) ile açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
 • Fenerbahçe menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Fenerbahçe’ye sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • Fenerbahçe tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

*Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:

 • Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
 • Fenerbahçe Futbol A.Ş.
 • Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
 • Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
 • Fenerbahçe Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
 • Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
 • Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
 • Aktif Gençlik Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
 • Fenerbahçe Üniversitesi

III. KVKK uyarınca Fenerbahçe’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Fenerbahçe, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Fenerbahçe’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fenerbahçe’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IV. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Fenerbahçe olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

V. Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl Önlemler Alıyoruz?

Fenerbahçe, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin korunmasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Fenerbahçe, veri sahibi olan üyelerimiz hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

VI. Çerez ve Çerez Politikası Nedir?

Fenerbahçe, fenerbahce.org’dan (“Site”) verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?
Site, kullanıcılara ve üyelerimize ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunarak; kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olmak ve fenerbahce.org deneyimini daha kaliteli hale getirmektedir. Çerezler, üyelerimizi tanımamıza yardımcı olmakta ve üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Siteyi üyelerimiz için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?
Siteye hangi web sitesinden gelindiği ve Siteden sonra hangi web sitesinin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam bannerlarına tepkileri, Üyenin Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, Site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Çerez Kullanımı Engellenebilir Mi?
Üyelerin tarayıcıları aracılığıyla çerezleri engellemeleri mümkündür, ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Sitedeki bazı özellikler kullanılamayabilir.

VII. Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapabilir Miyiz?

Fenerbahçe, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.

ONLINE BAŞVURU
HEMEN BAŞVUR