Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Öne Çıkan Aramalar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Fenercell

AYDINLATMA METNİ

FENERCELL.COM AYDINLATMA METNİ

Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Fenerbahçe”), www.fenercell.com alan adlı internet sitesine üyeliğiniz veya Fenercell e-mağazadan alışveriş yaptığınız esnada çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda Fenerbahçe, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

Unvan: Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Adres: Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL
İnternet sitesi: www.fenercell.com
Tel / Fax: 0 216 542 1907
MERSİS:

2. İşleme Amaçları

www.fenercell.com’a üye olurken veya Fenercell e-mağazadan alışveriş yaparken vermiş olduğunuz  kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi ve Fenerbahçe lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerbahçe ve/veya İştirakleri’nin etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerbahçe ve/veya İştirakleri’nin hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Fenerbahçe ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerbahçe ve/veya İştirakler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve organizasyonlarda görüntünüzün ve/veya ses kaydınızın alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün ve/veya ses kaydınınız veya kendinizin sağlamış olduğu görsel, video ve/veya ses kaydının, FBTV, Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe ve İştirakleri’nin web siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlanabilmesi ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılması

amaçlarıyla işlenebilecektir.

İştirakler

 • Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
 • Fenerbahçe Futbol A.Ş.
 • Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
 • Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
 • Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Aktif Gençlik Sportif Yatırım ve Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda,

 • etkin iletişim kurulması, talebinizin karşılanması ve yukarıda belirtilen bildirimlerin yapılması ve istatistik çalışmaları amacıyla Fenerbahçe’nin ilgili birimlerine ve Fenerbahçe İştiraklerine,
 • gerektiğinde ilgili resmi kurumlara ve adli mercilere ve
 • www.fenercell.com alan adlı internet sitesi ve yazılımları için Fenerbahçe’nin anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara

aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlar ve sebepler ile işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz çeşitli etkinliklerde, www.fenercell.com alan adlı internet sitemize üye olurken veya Fenercell e-mağazadan alışveriş yaparken elektronik ortamda yazılı olarak veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde KVKK Başvuru Formu linkinde yer alan form aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL adresine gelerek,
 • Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya
 • Şirket’in halklailiskiler@fenerbahce.org kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek;
 • Şirket’in halklailiskiler@fenerbahce.org alan adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak.

Fenerbahçe, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman halklailiskiler@fenerbahce.org adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy / İSTANBUL adresine gelerek bildirebilirsiniz.

 

ONLINE BAŞVURU
HEMEN BAŞVUR